Фирма ВЛАДИМИРОВГН

Свържи се с фирма ВЛАДИМИРОВГН

СЧЕТОВОДНИ, ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ, ПРОТИВОПОЖАРНИ И ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОТИВОПОЖАРНА И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.