Фирма ЗАЮД КОМПАНИ

Свържи се с фирма ЗАЮД КОМПАНИ

външна и вътрешна търговия с готови стоки и услуги, във всички разрешени от закона форми; експорт и реекспорт; ремонт и строителство; рекламна и консултантска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; туризъм и транспортни услуги; представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. БУЛ. Н. Й. ВАПЦАРОВ 35

Телефон: 0896457777