Фирма ЗОРИ ФМ

Свържи се с фирма ЗОРИ ФМ

Търговия на едро и дребно, транспортна и спедиторска дейност, превозни сделки, туризъм, финансов мениджмънт и маркетинг, консултантска дейност, рекламна и издателска дейност, импресарска дейност, посредничество, комисионерство, дистрибуторство, търговско представителство; маркетинг и поддръжка на системи за електронна търговия, извършване на интернет търговия със стоки и услуги, извършване на дистанционни продажби чрез интернет магазин, разкриване на заведения и тяхната експлоатация, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт на такива стоки, търговско представителство и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт; дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация; дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

гр. Варна, ул. ул. „Георги Бенковски“ 67