Наближава крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност

краен срок за фирми без дейност

В срок до 30.06.2021г. фирмите и юридическите лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството в Търговския регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел, ако не са извършвали такава през 2020г. 

Считано от 01.01.2020г. с изменението в чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, т.е. ако през 2020г. е подадена декларация за липса на дейност, тази година не е необходимо да се подава такава. В случай, че фирмата възобнови своята дейност, започне да реализира приходи и да осъществява разходи, за него важат общите правила на Закона за счетоводството и то подава своите отчети по общия ред като дружество с дейност. Едноличните търговци, които не подлежат на одит и не са осъществявали дейност през изминалата 2020 година, не подават такава декларация.

Към Търговския регистър следва да се подадат следните документи:

  • Декларация за липса на дейност по чл.38, ал.9,т.2 от Закона за счетоводството;
  • Заявление – образец Г3;
  • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл.13 ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ
  • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел.

 Документите трябва да бъдат подписани от управителя и да се подадат на хартиен носител в съответната териториална дирекция на Агенцията по вписванията или по електронен път в сайта на търговския регистър. Тези документи могат да бъдат подадени и от адвокат, за което не се изисква те да бъдат нотариално заверени.

За подаването на декларацията за липса на дейност по чл.38, ал.9,т,2 от Закона за счетоводството в Търговския регистър и в Регистъра на юридически лица с нестопанска цел не се заплаща такса.

Освен декларацията за липса на дейност към Търговския регистър, фирмите са длъжни да подадат и декларация за неактивност на основание чл.20 от Закона за статистиката в Националния статистически институт отново до 30.06.2021г. Тук обаче има една особеност. Фирмите, които са имали дейност през 2020г., но приходите и разходите им за дейността са под 500 лв. също подават такава декларация за неактивност на основание чл.20 от Закона за статистиката.

За неподадени в срок декларации биват налагани парични глоби на собствениците на дружества.

Ако имате въпроси или имате нужда от помощ при изготвяне на документите, можете да се обърнете за съдействие към нас на тел. 0894 011 851 или на email: info@mlaccount.com