Обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър

Дружествата (ООД и ЕООД), които са имали дейност през 2020г., са длъжни през 2021г. да подадат Годишна декларация в НАП в срок от 1-ви март до 30-ти юни, а след това да обявят и Годишни финансови отчети в Търговския регистър. Заявление за обявяване на ГФО в Търговския регистър през 2021г. се подава до 30.09.2021г. Отчетите се подават със заявление по образец на Търговския регистър – заявление Г2.

Ако дружеството не е имало дейност през предната година, тогава не се подават ГФО, а Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (че не е извършвана дейност или т.нар. декларация за неактивност). Тази декларация се подава до 30 юни.

Документи за обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО)

 • Заявление Г2 до Търговския регистър при Агенцията по вписванията– подписва се от управителя, прокуриста, адвоката или от съставителя на финансовите отчети и се подава в търговския регистър лично или по Интернет с електронен подпис. Съставителят е необходимо да има нотариално заверено пълномощно с изрично упълномощаване да представлява дружеството пред Търговския регистър при обявяването на ГФО. 
 • ПРОТОКОЛ от заседание на Общото събрание за ООД или ПРОТОКОЛ за решение на едноличния собственик на капитала за ЕООД за приемане на годишния финансов отчет. Протоколът ще бъде генериран от сайта с решение да не се разпределя печалба.
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР.
 • Платежно за платена държавна такса40 лева за подаване на място в Търговския регистър или 20 лева ако ги подавате по електронен път.
 • Освен изброените документи ще приложите и самите годишни финансови отчети, разписани и подпечатани от управителя на фирмата и съставителя. В зависимост от големината на дружеството се подава пълен или съкратен финансов отчет.

Какво представлява пълния финансов отчет?

Пълен комплект годишен финансов отчет се състои от:

 • Счетоводен баланс;
 • Отчет за приходи и разходи;
 • Отчет за собствения капитал;
 • Отчет за паричния поток;
 • Справка за дълготрайните активи;
 • Счетоводна политика.

Кой подава пълен комплект годишен финансов отчет?

Всички големи и средни фирми са задължени да подадат към ТР пълен комплект финансов отчет. Предприятията от обществен интерес също подават пълен отчет. За тях няма значение дали са микро, малки или средни фирми. 

ПредприятиеСредна численост на персонала Нетни приходи от продажбиБалансова стойност на активите
Голямо предприятиеНад 250 душиНад 76 000 хил.лв.Над 38 000 хил.лв.
Средно предприятиеДо 250 душиДо 76 000 хил.лв.До 38 000 хил.лв.

За да попада в дадена категория, дружеството Ви трябва да отговаря на два от трите критерия.

Кой подава съкратен финансов отчет?

Съкратения финансов отчет се подава от всички микро и малки предприятия.

Микропредприятията имат право да подадат:

 • Съкратен баланс;
 • Съкратен отчет за приходите и разходите.

Малките предприятия могат да подадат;

 • Съкратен баланс;
 • Съкратен отчет за приходите и разходите;
 • Приложения – счетоводна политика.
ПредприятиеСредна численост на персонала Нетни приходи от продажбиБалансова стойност на активите
Малко предприятиеДо 50 душиДо 16 000 хил.лв.До 8000 хил.лв.
МикропредприятиеДо 10 душиДо 1400 хил.лв.До 700 хил.лв.

За да попада в дадена категория, дружеството Ви трябва да отговаря на два от трите критерия.

Закона позволява на микро и малки предприятия да подават съкратен финансов отчет, но при желание могат да подадат и пълен финансов отчет. 

Как се подава годишния финансов отчет (ГФО) в ТР?

След като изпълните всички указания трябва да занесете документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията

Ако нямате електронен подпис и искате да упълномощите някой да подаде отчетите вместо Вас, ще трябва да добавите и Нотариално заверено пълномощно.

В случай, че имате електронен подпис, можете да сканирате всички документи и да ги подадете по електронен път в Търговския регистър. В този случай таксата на ТР ще бъде 20 лева. По електронен път годишния отчет може да бъде публикуван от счетоводител, изготвил и подписал отчета  или адвокат. Тези лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Ако дружеството не е имало дейност през предходната година, тогава се подава Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (че не е извършвана дейност ). Декларирането на липса на дейност се декларира еднократно. Например: през 2020 година дружеството Ви не е осъществявало дейност – подавате декларация за неактивност. Ако и през 2021 година дружеството няма дейност, то през 2022 не трябва да подавате отново тази декларация.

При въпроси относно подаване на отчети в Търговския регистър, можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com.