Фирма ЕЙЧАР БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма ЕЙЧАР БЪЛГАРИЯ

консултиране на публични и частни субекти в областта на управлението и развитието на човешкити ресурси, организационно развитие, индустриалните отношения, внедряването на стандарти за управление на качеството и вътрешния одит, консултиране за получаване на финансиране за развитие на човешките ресурси, управление на ползването и анализ на образователни нужди, трансфер на ноу-хау, разработване, внедряване и одит на системи за обучение, обучение в областта на управлението, консултиране и обучение по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд/качество-безопасност-околна среда/, разработване внедряване, наблюдение и оценка на проекти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, организационно развитие, трудов пазар, доходите и жизнения стандарт, бедност и социалната изолация, индустриалните отношения и развитието на гражданското общество, включително и рамките на инициативата и програмата на Европейския съюз, Световната банка, ООН, Уницеф и други международни организации, извършване на посредническа дейност по наемане на работа, издателска дейност, както и осъществяването на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими