Регистрация на Акционерно дружество

Искате да регистрирате свое Акционерно дружество? Чудесна идея, но трябва да знаете какви са приликите и разликите с другите дружества и какви документи са Ви необходими, за да направите регистрация.

Какво представлява Акционерното дружество?

Акционерното дружество (АД) е също вид фирма, но разликата при този вид дружество е че няма персонална отговорност. Акционерно е това дружество, което има капитал, разделен на акции. Акционерното дружество (АД) може да бъде учредено от едно или повече от едно физически лица. Наименованието произлиза от латински Actio – претенция върху част от капитала.

С какъв капитал може да се регистрира Акционерно дружество?

Капиталът е цифрова величина, която е константа и представлява сумата на внесените от учредителите акции. В сравнение обаче с другите видове фирми като ЕООД, ООД, ЕТ,  Акционерното дружество е същевременно най – добрата капиталова форма за правене на бизнес. 

Нарича се капиталово дружество, защото за учредяването му е необходимо да се внесе капитал минимум 50 000 лв от собствениците на дружеството. Тази сума обаче може и да не внасяте веднага, а например да внесете 12 500 лв, а след време и останалата сума.

Освен това за да бъде успешно регистрирано новото Акционерното дружество (АД) е необходимо да има:

 • Предмет на дейност
 • Капитал, който може да бъде и непарична вноска като недвижимо имущество или моторно превозно средство
 • Място и седалище на управление
 • Начин на управление
 • Име, което трябва да е уникално и различно от имената на останалите конкуренти. Най- добре е да проверите дали избраното от Вас име е свободно, за да не се препокрива с нечие друго.
 • Устав, в който са посочени по-горе изброените неща.

Какви документи са необходими при регистрация в Търговския регистър? 

След внасянето на учредителният капитал се свиква учредително събрание, на което се взима окончателното решение за учредяване на дружеството. На това събрание се решава и още какъв да бъде уставът на новото дружество. Последната фаза е регистрация на новото Акционерно дружество в Търговския регистър. Според чл. 67 от Търговския закон на Република България дружеството се счита за възникнало, в деня когато е вписано в същия този регистър.

В същия този регистър преди учредяването на дружеството се подава Заявление за регистрация от акционерите на дружеството. Други необходими документи за учредяване са:

 • Документ за внесена такса за учредяването, която се внася обикновено по банков път;
 • Декларация, подписана от учредителите, че те не са в несъстоятелност и че са физически лица;
 • Устав на Дружеството;
 • Списък на акционерите;
 • Декларация, че ако едно от лицата учредители е юридичско лице, то следва с решение на управителния съвет, това лице да представлява Управителния орган;
 • Декларация от Управителния орган или Съвета на Директорите, че желаят да бъдат включени в управлението на дружеството;
 • Протокол от първото учредително събрание на дружеството;
 • Документ от банка за внесена по банков път такса за учредяването.

При правенето на бизнес винаги е важно да разбереш кой се намира срещу теб. При Акционерното дружество (АД) е лесна промяната на собствениците и това става чрез съвсем лесно прехвърляне на закупените от тях акции например на трето лице.

Акционерното дружество (АД) е наричано още „луксозно дружество“, защото информацията за него може трудно да бъде разкрита от конкурентната страна.

Регистрацията на Акционерното дружество може да бъде направена, както на място в Агенцията по вписванията, така и по електронен път. За подаване на документите онлайн ще Ви е необходим квалифициран електронен подпис.

Какви разходи възникват при регистрация на АД?

 • Разходи за съставянето на документите към ТР – за изготвянето на документите ще е необходимо да се свържете с адвокат или счетоводител, който извършва регистрации на фирми. 
 • Такса към Търговския регистър – в зависимост от начина на подаване на документите таксата към Търговския регистър бива два вида. Ако сте решили да подадете документите лично в Агенцията по вписвания ще са Ви необходими 360 лв. Ако имате квалифициран електронен подпис може да се възползвате от намалена такса в размер на 180 лв. 
 • Нотариални такси – част от документите за търговския регистър изискват нотариална заверка. Затова ще е необходимо да се свържете с нотариус, който да завери необходимите документи.
 • Такса за откриване на набирателна сметка – запознайте се с условията и предложенията на съответните банки, за да изберете най-оптималния вариант за Вашето дружество.

Ако Ви изглежда сложен целия този процес и за Вас възникват множество въпроси, може да се обърнете за съдействие към нас на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com