Прехвърляне и продажба на фирма

Има случаи, в които собственик решава, че не иска да продължава да развива своята фирма. От своя страна има желаещ, който желае да развива вече започнатата дейност. Затова закона позволява да се направи прехвърляне на фирмата. На прост български език това означава, че когато прехвърляме една фирма или предприятие на някого, ние прехвърляме бизнес, а не самата фирма.

Фирмата си остава като име, което сме и дали ние самите при нейната регистрация, а всичко останало като права и задължения се прехвърлят на избрано трето лице. Още по-просто казано фирмата си остава, а купувачът получава бизнеса, който е извършвала тази фирма. 

Купувача извършва закупуване на всичко негативно и позитивно на този бизнес. Когато извършвате прехвърляне на фирмата трябва да знаете, че така се прехвърлят всички договори, лицензи, ноу – хау, авторски права, ако има такива, разрешителни и др.

Какви са причините за прехвърляне на фирма?

През изминалите години най-честата причина за прехвърляне на фирма бяха нейните натрупани задължения и не могат да се справят с тях. Тук трябва да се знае, че това действие вече не е съвсем просто и лесно. Държавата търси отговорност от този, който е бил собственик на фирмата и е натрупал задълженията.

По друг начин казано, ако сте собственик на фирма и искате да се отървете от нея, да я прехвърлите, но дължите данъци и осигуровки, то когато я прехвърляте Вие носите отговорност върху задълженията. Ако фирмата има взет и същевременно непогасен кредит също може да бъде прехвърляна. В този случай обаче кредиторите все пак ще си потърсят задълженията.

Друга причина е продажбата на бизнес с цел печалба. Много фирми работят по този начин. Собствениците създават конкретна бизнес идея, която я развиват и щом стане успешна и печеливша, решават да я продадат. От своя страна купувача получава разработен бизнес и няма да претърпява първоначалните загуби при новоразвиваща се фирма.

Какви са стъпките при прехвърляне на фирма? 

При прехвърлянето на фирма са необходими изготвянето на следните документи:

  • Договор за покупко-продажба на дружествени дялове – една фирма може да бъде прехвърлена с договор за покупко – продажба. Този договор заедно с приложенията към него, ако има такива се вписва в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
  • Декларации по образец за липса на задължения по отношение на заплати и осигуровки –  фирма, в която има наети на трудов договор работници и служители може да се продаде едва след като бъдат изплатени възнагражденията и осигурителните вноски на работниците и служителите (чл.15 от Търговския закон).
  • Решение за прехвърляне на дялове – преди вписването на договорът за покупко-продажба в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, собственикът на фирмата трябва да е взел решение, че ще продава дялове (ако има такива) и да попълни декларация за прехвърлянето по чл. 13 ал. 4 от Търговския закон.
  • Протокол от новия притежател на фирмата – всеки нов собственик на фирма трябва да подаде към Търговския регистър съгласието си за закупуването на фирмата.
  • Нов учредител акт – в него ще се отразят промените върху новата собственост на фирмения капитал. Този документ носи в себе си всяка важна информация за дружеството.

Ако сте собственик на ЕООД или ООД и искате да прехвърлите бизнеса си, можете да го продадете на съдружник с всички капиталови дялове, като вашият съдружник става купувач, а Вие вече нямате нищо общо с тази фирма. По този начин сте осъществили прехвърлянето. Трябва обаче да е взето решение на общото събрание (всички съдружници трябва да са съгласни с необходимостта от прехвърляне). Това е многостранно решение, докато договорът за покупко – продажба е само едностранно. Преди да се извърши прехвърлянето е редно да се изготви счетоводен баланс, с чиято помощ се прави цялостна оценка на фирмата.

Кои институции се уведомяват при прехвърляне на фирма?

Когато се извършва прехвърляне на предприятие било то ЕООД или ООД или друг вид, се уведомява Териториалната дирекция на НАП според чл.77 ал.1,2 от Данъчно осигурителният процесуален кодекс (ДОПК), а уведомлението се подава в 60 дневен срок от датата, на която е взето решението за необходимостта от прехвърляне.

След като процедурата е окончателно завършена, този на когото един бизнес е бил прехвърлен се задължава да го управлява за срок от 6 месеца, считано от датата, на която този бизнес му е бил прехвърлен.

Какви такси се дължат при прехвърляне на фирма?

Когато прехвърляте собствената си фирма, трябва да сте на ясно, че ще възникнат някои разходи. Това са:

  • Адвокатски такси по изготвянето на необходимите документи;
  • Счетоводни услуги за изготвянето на допълнителни справки и отчети;
  • Нотариални такси за заверки;
  • Държавни такси за вписване в Търговския регистър – ако документите се подават на място в Търговския регистър таксата е 30 лв. Ако имате електронен подпис и желаете да подадете документите по електронен път, ще заплатите такса в размер на 15лв.

При въпроси относно прехвърляне на фирма или нужда от изготвяне на документи можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com.