Помощни файлове

Home Полезно

Контакт

  Имате нужда от помощ?

  Може да се свържете с нас.

  info@mlaccount.com
  0894 011 851

  Становище № 20-00-220 от 22.12.2020 г. относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр.103 от 4 декември 2020 г.)

  Заповед № РД01-105/23.12.2020 г. на МТСП за утвърждаване на Списък с нови длъжностни наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., които влизат в сила от 01.01.2021 г.

  Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2021

  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2021 г.

  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.)

  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021г.

  Закон за бюджета на националната здравноосигуретелна каса за 2021г.

  Постановление № 331 от 26 ноември 2020г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ, бр.103 от 4 декември 2020 г.) в сила от 01.01.2021 г.

  Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)

  Разходи за PCR