Фирма ЕКО КОНСУЛТ 2016

Свържи се с фирма ЕКО КОНСУЛТ 2016

разработване на екологични програми и проекти, свързани с опазване на околната среда; екологични консултации; оценки на въздействието върху околната среда; екологични оценки; изготвяне на преценки и доклади по оценка за съвместимост, комплексно научно и инженерингово обслужване в сферата на опазването на околната среда; управление на околната среда, устойчивото развитие и екологичното здраве; екологични експертизи и анализи; провеждане на обучения, природозащитни експедиции, лекции и беседи; инженеригова дейност, инвестиционно и стратегическо планиране; изготвяне на планове за управление на околната среда, водните ресурси, атмосферия въздух, отпадъците и защитените територии; програми за предотвратяване и ограничаване на промишлени замърсявания; технико-икономически анализи, лабораторни изпитвания; дейности по рециклиране на отпадъци, контрол на допустими норми на емисии и имисии в околната среда; проучване, оценки, проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на технологии и инсталации в областта на опазване на околната среда; изготвяне на планове за собствен мониторинг; изготвяне на документи за комплексни разрешителни, разрешителни за водоползване и ползване на водни обекти, планове за действие при бедствия и аварии; мониторинг на компонентите на околната среда; реализация и управление на проекти в областта на околната среда, управление на защитени територии и защитени зони, поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни дейности в защитени територии и защитени зони; консултантски услуги, проучване и дейности, свързани с опазване на природата и биоразнообразието, проучване и мониторинг на територии и всички елементи на биологичното разнообразие; рекламна дейност, свързана с опазването на околната среда, компютърна обработка, предпечат /подготовка/ и дизайн на информационни, рекламни и образователни материали, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон; изготвяне, издаване и продажба на методики, информационни материали, фотоматериали и книги за опазване на околната среда; инвестиционни проучвания и проекти; изготвяне на документи по промяна на предназначението на земеделски земи; прекатегоризация на земеделска земя; ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти и застроителни планове. Всички изброени по – горе дейности, за които е необходим лиценз, ще се извършват след получаването на такъв. Инвеститорски контрол; Строителство на сгради и съоръжения; Изграждане на инфраструктура; Проектантски услуги; Проектиране на сгради и съоръжения; Управление на инвестиционни проекти; Комисионни сделки; Както и всички разрешени от закона дейности, в случай, че извършването на определена дейност изисква разрешение, дружеството предприема извършването й след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Варна, ул. ул. Христо Самсаров 13

Телефон: 0888535275