Промени в закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 2021

Данъци

Промените в ЗДДС са обнародвани в брой 104 от 8 декември 2020 г. и брой 107 от 18 декември 2020 г. на Държавен вестник, които влизат в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на някои разпоредби, за които е предвиден друг срок.

Промени, свързани с дистанционните продажби на стоки

Въвеждат се нови разпоредби, които обхващат вътреобщностни и вътрешни дистанционни продажби, дистанционни продажби на стоки предмет на внос от трети страни и доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.

Въвежда се общ праг от 10 000 евро без ДДС за календарна година за облагане на дистанционни продажби и на далекосъобщителни, радио, телевизионни и извършвани по електронен път услуги, предоставени на данъчнонезадължени лица от държави, различни от тази, в която е установен доставчикът. Премахва се прагът от 70 000 лв. за определяне на мястото на изпълнение на дистанционни продажби на територията на страната. Създават се правила за посредници, улесняващи някои дистанционни продажби чрез управление на електронен интерфейс. Посредникът е лице, което осъществява контакт между доставчик и клиент, водещ до продажба чрез този електронен интерфейс. Счита се, че са налице две доставки, а именно:

(i) между доставчика и посредника, като тази доставка подлежи на облагане с 0% ДДС

(ii) между посредника и клиента, облагаема с 20% ДДС..

Установява се специален режим за отсрочено плащане на ДДС при внос за неакцизни стоки на стойност до 150 евро с получател данъчно незадължено лице в страната от лице, което действа като косвен митнически представител (обикновено логистични и спедиторски фирми) и е получило съответното разрешение за целта. Данъкът ще се внася от тези лица с месечна декларация по специалния режим, а не при внасяне на стоките.

Промени, свързани с режима за обслужване на едно гише

Предвиждат се нови правила за прилагане на режим в ЕС и режим извън ЕС, даващи възможност на лицата да декларират и внасят ДДС в една държава членка, независимо къде е дължим данъкът.

Въвежда се специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, при който пратки на неакцизни стоки на стойност до 150 евро се освобождават от ДДС при внос и се облагат от лицата, прилагащи режима, чрез съответна регистрация в държава членка от ЕС.

Разширява се обхватът на специалния режим извън ЕС, който ще обхваща всички услуги, извършвани към данъчно незадължени лица в ЕС (B2C) от неустановени в ЕС доставчици. Примери за доставки на услуги, които досега не се покриваха от режима, са услуги по настаняване, достъп до събития, транспортни услуги и наем на превозни средства.

Променя се обхватът на специалния режим в ЕС като същият ще се прилага за вътреобщностни дистанционни продажби (включително и вътрешни дистанционни продажби) осъществени, както от установени в ЕС доставчици, така и от неустановени в ЕС лица. Режимът ще се прилага и за услуги, осъществени към данъчнонезадължени лица от доставчици, установени в ЕС, но в държава различна от тази на получателя.

Промени, свързани с нулева или намалена ставка на ДДС

Подлежат на облагане с 0% ДДС доставките и вътреобщностното придобиване на ваксини срещу COVID-19, ин витро диагностичните медицински изделия за диагностика на COVID-19 и пряко свързаните с тях услуги. Нулевата ДДС ставка е приложима, ако стоките отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия.

В сила от 1 декември 2020 се разширява обхватът на облагаемите с 9% ДДС ресторантьорски и кетъринг услуги, като същият включва определя се понятието “Ресторантьорски и кетъринг услуги” по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011. В приложното поле не попадат доставките на храна от супермаркети, магазини и други.

Промени, свързани с Брекзит Създават се разпоредби относно ДДС третирането по отношение на Великобритания и Северна Ирландия. Същите се считат за трета страна от 1 януари 2021 г.
Налага се изключение при определени условия, според което Северна Ирландия следва да се третира като държава членка за доставката на стоки, които се изпращат или транспортират от или до територията ѝ.

Установените във Великобритания и Северна Ирландия лица, регистрирани по ЗДДС, следва да определят акредитиран представител до 31 март 2021 г. (с изключение на лицата, регистрирани за дистанционни продажби или за предоставяне на електронни услуги към данъчнонезадължени лица, които трябва да определят акредитиран представител до 15 януари 2021 г.).

Други промени

Уточнява се обхватът на застрахователните услуги, предмет на освобождаване от ДДС, да бъде в зависимост от характера на доставката, а не от качеството на доставчика по Кодекса на застраховането.
Отпада задължението за лицата да ползват софтуер за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО) по реда на Наредба Н-18. Дава се възможност за доброволно прилагане на СУПТО и се предвиждат облекчения за лицата, избрали да го използват. Премахва се възможността за освобождаване от ДДС на безмитния внос на стоки на обща стойност до 30 лв.