Фирма МК Хоум Кънстракшън

Свържи се с фирма МК Хоум Кънстракшън

Проучване, проектиране, строителство и експлоатация на жилищни, административни, търговски и промишлени сгради и съоръжения (инженеринг), и други видове строежи; • Ремонтна дейност на сгради и съоръжения; • Реконструкции на сгради и съоръжения; • Упражняване на консултантска дейност при проектиране и изграждане на обекти; • Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите; • Други дейности в инвестиционния процес; • Технически контрол; • Експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, предприятия; • Извършване на покупка на стоки и други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; • Извършване на продажба на стоки от собствено производство; • Извършване на търговско представителство и посредничество, и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; • Покупко-продажба на недвижими имоти; • Информационни, рекламни, маркетингови, хотелиерски и други дейности и свързаните с тях услуги; • Отдаване под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили; • Вътрешна и външна търговия; • Вътрешен и международен транспорт; • Извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство.

Телефон: 0882011887