Промени в закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2021

корпоративни данъци

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който са приети следните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Променен е срокът за деклариране, чрез подаване на годишните данъчни декларации (ГДД), и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО – до 30 юни, като се въвежда и начална дата – 1 март.

Тази промяна се отнася до: ГДД по чл. 92 от ЗКПО и срока за внасяне на дължимия годишен корпоративен данък, ГДД на бюджетните предприятия и срока за внасяне на дължимия годишен алтернативен данък, ГДД за дейността от опериране на кораби и срока за внасяне на дължимия годишен алтернативен данък, подаването на годишен отчет за дейността от организаторите на хазартна дейност.

Променен е и срокът за внасяне на данък върху разходите, който подлежи на деклариране заедно с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – до 30 юни на следващата година.

Новите срокове за деклариране и внасяне на данъците са приложими и за 2020 г.

Във връзка с изместването на датата на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък – в срок до 30 юни на следващата година, са приети и промени в авансовите вноски по ЗКПО, а именно възникването на задължение за авансови вноски за дадена данъчна година, както и определянето им като месечни или тримесечни, зависи от нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година.

Авансовите вноски за текущата календарна година вече няма да се декларират с ГДД, а с нова декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година.

Крайният срок за подаване на коригиращата Декларацията е до 15 ноември.
Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

  • за м. януари, февруари и март – в срок до 15 април на текущата година;
  • за м. от април до ноември – в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят;
  • за м. декември – в срок до 1 декември на текущата календарна година.

Изменено е допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски – от 20 на сто на 25 на сто, в който случай се дължи лихва за забава. Максималният размер на необлагаемите ваучери за храна е увеличен от 60 лв. на 80 лв. месечно на човек.

Въведена е нова подкатегория към категория IV за данъчно амортизируеми активи, включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, за които е определена максимална данъчна амортизационна норма до 100 на сто – софтуер или право за ползване на софтуер за управление на продажбите; компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер.

Новата данъчна амортизационна норма е приложима и при определяне на годишните данъчни амортизации на съответните амортизируеми активи за 2020 г.

Предвиден е ограничен период от пет години (до 31 декември 2025 г.), през който разпоредбите, с които се предоставят данъчни облекчения за доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулиран пазар и за доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, да се прилагат и по отношение на доходиот същия вид, реализирани на пазар за растеж.

Допълнена е дефиницията на понятието „разпореждане с финансови инструменти”, като са добавени сделките с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с действащото европейско законодателство.

Удължен е срокът за:

  • прилагане на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ до 31 декември 2023 г.
  • прилагане на данъчното облекчение, представляващо помощ за регионално развитие до 31 декември 2021 г.
  • инвестиране на преотстъпения данък (в нови сгради и нова земеделска техника) – в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването