По-висока здравна вноска за безработни

здравна вноска

От 01 януари 2021г. се повишава задължителната здравноосигурителна вноска на всички хора, които сами внасят задължителните здравни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване. Такива са например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата. Вноската през 2021г. е в размер на 26 лв. месечно.

Тази промяна е свързана с увеличаването на минималния осигурителен доход за страната, който тази година е 650 лв.

НАП напомнят, че срокът за внасяне на здравноосигурителната вноска е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. Например, ако се налага да платите здравна вноска за месец февруари 2021, то задължението ви е до 25-ти март 2021г. Всички задължените лица, които трябва да внасят сами здравноосигурителна вноска са длъжни да подадат към Национална агенция по приходите (НАП) декларация Образец 7. За улеснение на гражданите тази декларация може да бъде подадена както на място в офиса на приходната агенция по постоянен адрес, така и електронно чрез професионален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Декларация образец 7 се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителна вноска. Лицата, които не подадат тази декларация подлежат на санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка се прекъсват, ако не са направени три поредни вноски в рамките на 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето е потърсило медицинска помощ, за която трябва да се заплати от Националната здравноосигурителна каса. Ако лицето желае да възстанови здравноосигурителните си права, той трябва да заплати всички здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всичките здравноосигурителни вноски за периода.

Всеки гражданин може да направи справка за здравноосигурителния си статус, чрез електронната услуга на НАП със свободен достъп на www.nap.bg

За да извършите справка влезте в тук и търсете свободна услуга здравноосигорителен статус.