Фирма Управление на киберсигурност

Свържи се с фирма Управление на киберсигурност

Консултантски услуги в областта на киберсигурснотта и киберустойчивостта;
разработване, внедряване, поддържане и одитиране на системи за киберсигурност и киберустойчивост;
обучения в областта на киберсигурността и киберустойчивостта;
всяка друга дейност, незабранена от закона.