Фирма СТИЛ МОП

Свържи се с фирма СТИЛ МОП

търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички разрешени от закона стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество в полза на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга незабранена от закона дейност, както и извършването на всякаква друга стопанска и търговска дейност незабранена от закон и съответстваща на българското и европейското законодателство