Фирма ЕРДИМЕД

Свържи се с фирма ЕРДИМЕД

Изкупуване и преработка на отпадъци от черни и цветни метали, сделки с недвижими имоти; наем; покупка, строеж или обзавеждане недвижими имоти с цел продажба; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия; търговия на едро и дребно; внос и износ; производство на селскостопанска продукция; лизинг, импорт, експорт; транспортна, спедиционна, складова дейност, митническо агентство; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; комисионни, превозни и бартерни сделки; транспортни, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги под формата на предприятие, както и осъществяване на други дейности и услуги, незабранени със закон; Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответно то разрешение или регистрация; Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина;