Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ДОКТОР ТАНЯ ПЕТКОВА

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ДОКТОР ТАНЯ ПЕТКОВА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ. КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ МАНИПУЛАЦИИ, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ. НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТА ЗА КОНСУЛТАТИВНА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕН В ДОМА МУ, КОГАТО СЪСТОЯНИЕТО НА БОЛНИЯ НАЛАГА ТОВА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ЗЛЗ НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО. НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.3,АЛ.4 ОТ ЗЛЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ.

Телефон: 0887503288