Фирма ЕСТРОНИК

Свържи се с фирма ЕСТРОНИК

СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗЛАТНИ, СРЕБЪРНИ И ПЛАТИНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ; АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ И ДРУГО СПОМАГАТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО; ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; ДЕЙНОСТИ ПО НАЕМАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА; ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).