Фирма ТЕХ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

Свържи се с фирма ТЕХ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

Строителство, консултантска дейност в областта на строителството, пълен инженеринг, проджект мениджмънт – ръководене и управление на проекти, предпроектно проучване, инвестиционно проектиране, ремонтна дейност, геодезически услуги, оценка на недвижими имоти, стопанисване и управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, фитнес, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, отдаване под наем на автомобили, вътрешна и външна реклама, реклама в медиите, вътрешна и външна търговия, маркетингови услуги, комисионна и спедиторска дейност, вътрешен и международен транспорт, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след полу-чаване на съответното разрешение или регистрация.
(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

гр. София, ул. Александър Стамболийски 81

Телефон: –