Разпределяне на дивидент

Какво е дивидент?

​„Дивидент“ наричаме финансово – правен инструмент, показващ паричното разпределението на печалбата на едно предприятие между неговите собственици. Всяко плащане на фирмата към нейните собственици или акционери също може да се нарече „Дивидент“. Съдружниците, акционерите и собствениците на фирмата си разпределят печалбата спрямо дяловете, които притежават във фирмата. „Дивиденти“ се наричат и още:

• доходи от акции;

• доходи от дялови участия на една фирма, но класифицирани като доходи от акции;

скрито разпределение на печалбата (сумите, които не са свързани с осъществяваната от дадена фирма дейност или сумите превишаващи обичайните пазарни нива, но начислени и изплатени под каквато и да било форма на отделните акционери).

Кога се разпределя дивидент?

​В края на финансовата година, когато дадената фирма е натрупала положителен или отрицателен финансов резултат, тогава се изготвя годишна данъчна декларация и отчет. На база формираната печалба се взема решение на Общото събрание на фирмата как тази печалба след това да бъде разпределена. Това всъщност представлява „разпределението на дивиденти“.

Печалбата не може да бъде разпределена, ако такава не е записана и отчетена. Няма никакви законови ограничения колко пъти и кога да се разпределят дивиденти на една фирма, въз основа на неразпределена печалба от вече минали години. Предварителното разпределението на печалбата (дивидентите) е незаконосъобразно в България.

Кой има право да получава дивидент?

Всеки един съдружник на ЕООД или ООД има право да получи част от печалбата. Това всъщност се нарича „получаване на дивидент“. Ако фирмата е ООД и в нея има например двама съдружника, получените дивиденти се разпределят между двамата съдружника.

Ако фирмата е ЕООД, дивидентите принадлежат на нейният едноличен собственик, а той от своя страна решава как да ги разпредели. Ако фирмата е ООД, то тя разпределя своите дивиденти на база получената през изминалата година счетоводна печалба, а тя е отразена в годишния й финансов отчет. Счетоводна печалба може да се разпределя и от минали години.

Изплащането на дивидента следва да се документира с платежно нареждане или с приходен касов ордер. Лицето, което е получило дивиденти не ги декларира в годишната данъчна декларация. 

Дължат ли се данъци при разпределяне на дивиденти?

Доходите получени на базата разпределение на дивиденти се облагат с 5% данък. Именно по тази причина дивидентите се разпределят, когато се знае размерът на печалбата, но едва след заплащането на този данък. Удържания данък следва да се внесе към НАП в срок до края на месеца,следващ тримесечието на начисляването на дохода. В същия срок фирмата следва да подаде към НАП декларация за дължимите данъци по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ.

Една фирма може да разпредели дивидентите си през 2020, ако те са били натрупани през 2019 или дори през 2018, както и по-стари. Фирмите, които са разпределили дивидент през годината, са задължени в срок до 30 април на следващата година да подадат данни за изплатените дивиденти със справка по чл.73 ал.1 от ЗДДФЛ.

Разпределени дивиденти като скрито разпределение на печалбата – кога?

Много често съдружниците използват фирмените средства за свои лични цели – изплащане на лизинг, вноски по кредит, закупуване на недвижим имот и др. Разпределените дивиденти за лично ползване от собственика/съдружниците на една фирма, по своята същност се наричат скрито разпределена печалба.

Тук идва и въпросът съдружниците могат ли авансово да си разпределят дивидентите, за да задоволят своите потребности, преди края на финансовата година?

В Българското законодателство това не е категорично разрешено, но това авансово разпределение на дивидентите, практиката е показала, че е възможно за фирмите ЕООД и ООД, дори и да няма решение на Общото събрание. Получените авансово дивиденти през годината се наричат още „едно вземане“, защото финансовата печалба за годината все още не е записана и отчетена.

Когато се разпределя авансово някакъв дивидент, данъкът върху него трябва да бъде внесен до края на месеца, от тримесечието, в което е взето решението за това действие. Ако се разпределят дивиденти на едно ЕООД или ООД на база получена печалба през 2020, то това разпределяне може да се случи и на базата печалбата от 2019, както и на база печалбата от други предходни години.

При фирми, при които няма конкретни основания да се достигне предвидената печалба за текущата година, а изплащането на фирмените публични задължения би било невъзможно, то тогава разпределението авансово на дивиденти става невъзможно.

Ако все пак са налице такива авансови вземания на дивиденти, получените суми се отчитат като „разчет“, дивидентите се усвояват през следващата година за сметка на собственика/съдружниците на такава фирма.


Ако при Вас възникват въпроси относно разпределяне на дивидент, не се колебайте и се обърнете към счетоводна къща MLaccount за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com.