Детски заведения и прекратяване на майчинство

Много често в практиката се сблъскваме с казуса, при който майките не знаят кои детски заведения, в които детето е настанено, попадат в обсега на тези, при които НОИ ще прекрати обезщетението им за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Отговорът ще намерим в КСО. Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – през време на допълнителния отпуск за отглеждане на дете  до навършване на 2 години – не се изплаща, когато детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла. Имат се предвид всички видове детски заведения – целодневни, полудневни и седмични детски градини, в т. ч. и такива, в които има яслени групи, и детските ясли – независимо дали отглеждането на детето в тях е на пълна държавна издръжка или не.

Паричното обезщетение по чл. 54 от КСО – когато майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 години и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето) – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка. По смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване “Детски заведения на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

В заключение, ако детето посещава частна ясла и градина по Ваше желание и заплащате пълната такса, без държавата да поема никаква част от нея, то майчинството се прекратява, освен ако не сте се върнала на работа и не получавате 50% от майчинството – тогава то не се прекратява.

В случай, че детето Ви започне да посещава детска ясла или градина в периода до навършване на 2 години на детето, сте длъжна да уведомите работодателя за това в срок от 3 работни дни. Той в срок от 3 работни дни трябва да представи в НОИ необходимите документи, с които да ги уведоми за промяната в обстоятелствата.

При въпроси относно обезщетения за майчинство можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com.