Второ тримесечие – деклариране и внасяне на данъци до 02.август 2021

Ето че дойде и краят на второто тримесечие от годината. По този повод НАП обявиха крайните срокове за подаване на данъчни декларации.

На 2 август изтича крайния срок за подаване на данъчни декларации от юридически лица и самоосигуряващи се лица, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор. Фирмите са длъжни да удържат данък общ доход в размер на 10% и да го внесат до 2 август.

В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивидент и ликвидационни дялове. Декларират се също и окончателните данъци върху доходите на чуждестранни физически лица в България.

Физическите лица, придобили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници през второто тримесечие декларират до 2 август дължимите авансови данъци.

Декларациите се подават по електронен път чрез квалифициран електронен подпис или ПИК.

За улеснение на фирмите и гражданите относно плащането на данъци НАП предлага електронната си услуга плащане чрез виртуален ПОС. От тази услуга може да се възползват всички с помощта на електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК).

Лицата, които не подадат в срок декларацията по чл.55 подлежат на глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание (чл.80, ал.1 от ЗДДФЛ).

Лицата,които не подадат декларация по чл.201, ал.1 от ЗКПО или не подадат в срок се наказват с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. (чл.261, ал.1 от ЗКПО).

При въпроси относно попълването на данъчни декларации можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com