Самоосигуряване на собственик на ЕООД с трудов договор

В практиката все по-често се появява казусът, при който собственик на ЕООД, който е регистриран като СОЛ в своето дружество и полага личен труд, едновременно работи на трудов договор и се осигурява на максималния за страната осигурителен доход. Възниква въпросът – може ли да полага личен труд и да се осигурява като самоосигуряващо се лице?

Отговорът ще намерим в КСО, където е казано,че лицата, които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, като за осигуряването се спазва редът, посочен в същия закон. Тази последователност е следната:

– доходи по трудови правоотношения;

-доходи от обезщетения съгласно Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;

-осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

-доходи за работа без трудово правоотношение.

Всичко това в заключение означава, че щом лицето се осигурява на максимума по трудовото си правоотношение, което е първата точка в последователността за осигурителен доход, то не подлежи на осигуряване в качеството си на самоосигуряващо се лице, но не се прекъсва или прекратява самоосигуряването.

Законовите изисквания са всеки месец в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, се подава Декларация 1 с код за вид осигурен 12 – за самоосигуряващи се без обхванати от кодове 13 и 22, а дните се посочват в точка 16.4 – „Дни без осигурителни вноски, зачетени за трудов стаж“. А дали собственикът ще полага или не личен труд, зависи от неговото лично решение и не касае по никакъв начин осигуряването, щом се осигурява на максимума.

При въпроси относно осигуряване можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com.