Фирма ДАФ-2001

Свържи се с фирма ДАФ-2001

Търговия за собствена сметка или за сметка на клиенти със: чуждестранна валута и благородни метали; инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и други незабранени от Закона за кредитните институции и от действащото българско законодателство дейности. В случай, че за извършване на посочените дейности се изисква вписване (регистрация, лицензиране или друг особен режим) в регистъра на финансовите институции, воден от Българската народна банка или друг регистър, воден от държавна институция, Дружеството ще извършва съответната дейност само след изпълнение на законовите изисквания за това и след получаване на съответното удостоверение за регистрация (разрешение, лиценз или друг официален документ).