Фирма ТАССОЛ

Свържи се с фирма ТАССОЛ

Търговия със стоки на едро и на дребно, черни и цветни метали, включително търговска дейност с разкриване на магазини; външнотърговска и външно икономическа дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица на всички разрешени от закона стоки за бита и широкото потребление; превоз на товари и хора, след получаване на необходимото разрешение по надлежен ред; маркетинг, консултантска дейност; производство на електрозаварени тръби, студено огънати профили и изделия от тях, оловни и калаени изделия, както и търговия със същите, производство и маркетинг на хранителна продукция и стоки, строително-монтажна и ремонтна дейност, както и извършване на всички други дейности и услуги, които не противоречат на законите на Република България

с. Дянково, ул. ул. Камчия 2