Промени за използването на софтуера за управление на продажбите в търговски обект – (СУПТО) 2021

СУПТО
Ползването на СУПТО става изцяло на доброволен принцип. Лицата, които използват СУПТО от списъка на НАП ще се ползват от определени данъчни облекчения, както следва:
  1. Те ще имат възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията (в сила от 12.12.2020 г).
  2. При първо нарушение за неиздаване на фискален бон няма да им се налага принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” (в сила от 12.12.2020 г.)
  3. 

Ще могат да амортизират ускорено с годишната данъчна амортизационна норма до 100% следните данъчно амортизируеми активи от категория VI (включително и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 година):
    1. СУПТО или право на ползване на СУПТО, включен в списъка на НАП;
    2. компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран СУПТО включен в списъка на НАП.

За избралите СУПТО е важно да се отбележи следната нова санкция от ЗДДС

Лице, което е декларирало че използва в търговски обект СУПТО от списъка на НАП, но въпреки това използва друг софтуер извън списъка на НАП, се налага глоба.  Глобата за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция – от 10 000 до 20 000 лв.