Фирма ИНВЕСТО ТЕХ

Свържи се с фирма ИНВЕСТО ТЕХ

консултантска дейност, мениджмънт на дружества, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение или лиценз от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършена след получаването му.