Фирма КАМИНО 92

Свържи се с фирма КАМИНО 92

Експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, поземлени имоти в горски територии; посредничество, консултантска, търговска, рекламна и информационна дейност, управление на недвижими имоти, както и всички други дейности, незабранени от закон, включително след издаване на необходимите за съответната дейност разрешения и лицензии

гр. Берковица, ул. ул. Иван Вазов 11