Данъчно облагане при търгуване с криптовалути

bitcoin

Според Европейският банков орган (ЕБО) виртуалната валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които не се издават и гарантират от централна банка. С тях може да се действа като средство за разплащане

Те са цифрово представяне на стойност, може да/не е свързана свързана с фиатни пари. Физически и юридически лица ги приемат за платежно средство. Виртуалните валути може да се търгуват, прехвърлят, съхраняват по електронен път.

Виртуалните валути се използват в много сфери от игри до социални мрежи и банкови институции. 

Доходи от търгуване на криптовалути

Доходите от търгуване на криптовалути се тълкуват като продажба на финансов актив и следователно са облагаеми доходи. Декларират се по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Понятието “виртуална валута” или “криптовалута” няма определение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Доходите на физически лица, които търгуват с виртуална валута попадат в обхвата на доходите от прехвърляне на права или имущество. Тези доходи са обособени като отделен вид доход в чл. 10, Ал.1, т.5 от ЗДДФЛ.

За съжаление този вид доход не попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ.

Облагаемия доход от продажбата или замяната на финансови активи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена. Тази цена се определя въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.

Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество е облагаемият доход, който е придобит през данъчната година. Този доход се намалява с вноските за здравно осигуряване, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, когато този доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

При случаите с прехвърляне на правата на имущество не се декларират други документи.

Ако приходите от продажба или замяна на криптовалута достигне или надхвърли 50 000 лв. за 12 месеца е необходимо физическото лице да се регистрира по ДДС. Срока за подаване на заявление за регистрация е 7-дневен от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот.