Фирма НОВА НЕС

Свържи се с фирма НОВА НЕС

търговия на дребно с лекарства, лекарствени средства и медицински изделия след получаване на съответния лиценз /разрешително/ от компетентните органи; съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични продукти, санитарно-хигиенни материали и биоциди от главна група 1 “Дезинфектанти”, продуктови типове 1 и 2, и от главна група 3 “Контрол на вредители”, продуктови типове 18 и 19, съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, след получаване на съответния лиценз /разрешително/ от компетентните органи; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство; спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; лизинг; търговско представителство и посредничество; куриерски услуги; консултации за внос и износ; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителство на промишлени сгради и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон

гр. Кърджали, ул. ул. “Сан Стефано” 16