Фирма НЕТ3Х

Свържи се с фирма НЕТ3Х

Изграждане, използване, поддържане и развитие на обществени електронни съобщителни мрежи и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез тях; осъществяване на далекосъобщителна дейност, извършване на всякакъв род дейности и услуги в сферата на електронните съобщения, телекомуникациите, технологиите за обмен и пренос на информация и информационните технологии; покупка, продажба, производство, преработка, окомплектовка, сервиз и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения, компоненти и крайни устройства, включително на индивидуални и колективни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радио програми; покупка, продажба, производство, преработка, окомплектовка, сервиз и експлоатация на компютри, компютърни компоненти и електроника; развойна, научна, иновационна и консултантска дейност в сферата на електронните съобщения, сигурността на електронните съобщителни мрежи и информационните технологии; продажба на стоки и услуги по “Интернет”; рекламни и маркетингови услуги; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги; комисионни сделки; инвестиционно дейности; сделки с недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; внос и износ; покупка на промишлени стоки, битови и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на продукти и стоки от собствено производство; транспортно-спедиторска дейност и логистика; ресторантьорство и хотелиерство; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина; механизирани услуги със селскостопанска техника; търговия със селскостопански машини и инвентар, както и всякаква друга дейност или услуга, която не е забранена със закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след получаване на съответните разрешителни и лицензии.