Фирма АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ

покупко-продажба и управление на недвижими имоти и вещни права; отдаване под наем/аренда на недвижими имоти; външно и вътрешно-търговска дейност; търговско представителство и търговско агентство; посреднически и комисионерски услуги, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон