Фирма ЛОЗЕН ПАРК ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ЛОЗЕН ПАРК ИНВЕСТ

Участие в дейности, свързани с проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на сгради и обекти; придобиване и сделки с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, движими вещи и стоки, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане на недвижими имоти с цел управление, отдаване под наем и на лизинг /финансов и оперативен/, извършване на всички обслужващи дейности, свързани с изпълнението на договорите за управление, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, франчайзинг, сделки с интелектуална собственост, наем и лизинг, лицензионни сделки, и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство.

гр. София, ул. ул.Света София 8