Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АЛ ДЕНТЕ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АЛ ДЕНТЕ

Осъществяване на първична дентална помощ, организиране на индивидуална практика за първична дентална помощ по смисъла на чл.8, ал.2 от Закона за лечебните заведения, упражняване на извънболнична дентална помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на дентални манипулации под контрол и отговорност на дентален лекар, предписване обема, вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и дентални пособия, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, издаване на документи, вързани с денталната дейност, насочване пациенти за консултативна и болнична помощ, лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, всякакви търговски сделки, свързани с нуждите на осъществяваните дентална и други съпътстващи нея дейности и дейности по обслужване на пациентите, които търговски сделки не са забранени със закон или друг нормативен акт и за които е придобито съответното разрешение (или лиценз) когато това е необходимо.

гр. София, ул. бул. Европа 22