Фирма ЕЛДОН ПРО

Свържи се с фирма ЕЛДОН ПРО

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРЕПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ЧРЕЗ ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ ТЬРГОВСКИ СДЕЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. ДЕЙНОС ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ.

гр. Бяла, ул. ул. Иларион Драгостинов 60